POSLOVNI POGOJI

§ 1. UVODNE DOLOČBE
§ 2. OPREDELITEV POJMOV
§ 3. OBSEG STORITEV
§ 4. POGOJI ZA IZVAJANJE STORITEV
§ 5. REGISTRACIJA, POGOJI ZA ZAKLJUČEK IN ODLOČITEV GOSPODARSKEGA SPORAZUMA
§ 6. PRODAJNI POGOJI
§ 7. UMIK IZ JAVNEGA NAROČILA
§ 8. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIC
§ 9. ODGOVORNOST
§ 10. STROŠKI BLAGA
§ 11. PLAČILNI POGOJI
§ 12. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV
§ 13. IZJAVA
§ 14. KONČNE DOLOČBE
§ 15 GENERAL PROVISIONS

V skladu s členom 13, odst. 1 in 2 Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, str. 1) (v nadaljevanju "GDPR") vas obveščamo, da:

§ 1. UVODNE DOLOČBE

1. Ti pogoji (v nadaljevanju »Pogoji«) so pripravljeni v skladu s poljsko zakonodajo in predstavljajo pravno zavezujoč sporazum med stranko ( "kupec) in e-poslovanje Sneakerstudio (" v nadaljevanju prodajalec "), ki je na voljo na spletu https://www.sneakerstudio.si. Vse zadeve, ki niso obravnavane v teh poslovnih pogojih, urejajo ustrezni zakoni poljske zakonodaje.

2. Ti pogoji določajo naslednje točke:
a) obseg storitev,
b) pogoje zagotavljanja storitev, vključno s tehničnimi zahtevami, potrebnimi za pravilno uporabo sistema IKT, ki ga zagotavlja spletni kupec, in opozorilo, da je uporabniku prepovedano objavljati kakršno koli nezakonito vsebino,
c) pogoje za sklenitev in odstop od nakupne pogodbe,
d) pogoje zahtevka.

3. Spletno trgovino Sneakerstudio upravlja FASHION TRENDS GROUP s.r.o. s sedežem na naslovu: Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, Poljska, DDV: 7952542640, DDV: 367335288, e-mail: info@sneakerstudio.com

TUpravitelj osebnih podatkov je podjetje: Fashion Trends Group Sp. z o.o. Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, Poljska naslov za dostavo: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, Poljska

4. Ponudnik internetnih storitev SneakerStudio zagotavlja storitve, opredeljene v teh pogojih, v skladu z vsemi določbami..

§ 2 OPREDELITEV POJMOV

1. Upravljavec, prodajalec - operater spletne trgovine Sneakerstudio je naveden v oddelku §1, odstavek §3 teh pogojev

2. Uporabnik, kupec - vsaka fizična oseba, ki ima polno poslovno sposobnost, pravna oseba ali druga pravna oseba s posebno uredbo.

3. Podjetnik - uporabnik, ki opravlja poslovne dejavnosti v skladu z Zakonom o svobodi gospodarske dejavnosti z dne 2. julija 2004 (prečiščena različica Uradnega lista Evropske unije, št. 220, odstavek 1447, s spremembami).

4. Potrošnik - uporabnik, ki je fizična oseba, ki izvaja pravne akte, ki so neposredno povezani s poslovnimi ali poklicnimi dejavnostmi.

5. Trgovina - Spletna trgovina SnearkerStudio je na voljo na https://sneakerstudio.si.

6. Pogoji storitve - Ti pogoji in določila.

7. Delovni dni - od ponedeljka do petka, razen zakonsko določenih praznikov.

8. Uporabniški račun - vmesnik, ki je na voljo po prijavi po e-poštnem naslovu in uporabniškem geslu, kjer lahko uporabniki ustvarijo in sledijo naročilom, spremenijo in popravijo svoje osebne podatke itd.

9. Piškotki - majhne tekstovne datoteke, ki so shranjene za ohranitev uporabnikove prijave (po prijavi), zato vam ni treba prijaviti na vsako podstran. Uporabljajo se tudi za statistične podatke o prometu, personalizacijo oglasov in spletne ankete, ki jih zagotavljajo vsi drugi uporabniki interneta. Piškotki ne zbirajo osebnih podatkov uporabnikov, spreminjajo konfiguracije računalnika, nameščajo ali odstranjujejo programske opreme, virusov ali trojanskih konjev, ne vplivajo na celovitost uporabniških sistemov ali osebne podatke. Ne obdelujejo jih druge spletne strani in uporabnik jih lahko kadar koli izbriše.

§ 3. OBSEG STORITEV

1. Internetni operater prodaja izdelke prek spletne strani Sneakerstudio in objavlja spletni bilten.

2. Storitev se šteje kot dovoljenje za uporabo spletne strani uporabniki Sneakerstudio, da bi lahko naročite blago in ga dal je bilo blago dobavljeno.

3. Bilten je redno poslan elektronski naslov z najnovejšo ponudbo, oglasi in popusti. Storitev oglasnega sporočila je brezplačna in zahteva soglasje uporabnika za pošiljanje glasil.

4. Pogodba o e-storitvi se sklene za nedoločen čas.

5. Naročila, kot je opisano v odstavku 6, se lahko ustvari z registracijo uporabniškega računa ali brez njega. V slednjem primeru uporabniški račun ni ustvarjen.

6. Registrirani uporabniki lahko ustvarijo naročilo po prijavi v uporabniški račun prek e-pošte in gesla.

7. Naročila se izvajajo samo znotraj EU.

§4. POGOJI ZA IZVAJANJE STORITEV

1. Za pravilno uporabo spletne trgovine Sneakerstudio mora uporabnik imeti:
a) Spletni brskalnik: Internet Explorer različice 7.0 ali novejši; Mozilla Firefox 3.0 ali novejši; Chrome (katera koli različica) ali različica Opera različice 2 ali novejše,
b) Dovoljen Java Script,
c) Dovoljeni piškotki,
d) Aktivni e-poštni naslov.

2 .Uporaba storitve, ki jo zagotavlja spletna trgovina Sneakerstudio, ki je podrobno opisana v teh pogojih, je mogoča šele po prejemu vseh določil teh pogojev.

§ 5. REGISTRACIJA, POGOJI ZA ZAKLJUČEK IN ODLOČITEV GOSPODARSKEGA SPORAZUMA

1. Registracija je brezplačna in prostovoljna. Ob registraciji se ustvari ločen uporabniški račun.

2. Nakupovanje v spletni trgovini Sneakerstudio je možno brez registracije, kar pomeni, da ne uporabljate uporabniškega računa in storitev, kot je shranjevanje naslova za dostavo ali sledenje naročilu.

3. Registracija zahteva izpolnjevanje obrazca za registracijo.

4. Od uporabnika - potrošnik bo potrebno naslednje podatke:
a) aktivni e-poštni naslov,
b) geslo uporabniškega računa,
c) ime in priimek,
d) naslov (ulica, številka, poštna številka, kraj, okrožje, država),
e) telefonsko številko.

5. V primeru, da uporabnik ne more sprejeti pošiljke na tem naslovu, je možno navesti tudi drug naslov za dostavo, na katerem je uporabnik najdene pogosteje (npr. naslov delovnega mesta, vključno s časom, ko je tam).

6. Od uporabnika - podjetnika se zahtevajo naslednje informacije:
a) aktivni e-poštni naslov,
b) geslo uorabniškega računa,
c) ime podjetja,
d) davčna številka,
e) naslov podjetja (ulica, številka, poštna številka, mesto, okrožje, država),
f) ime in priimek kontaktne osebe, g) telefonska številka.

7. Po registraciji bo na poslano e-poštno sporočilo poslano sporočilo z aktivacijsko povezavo. Če odprete povezavo, preverite informacije v obrazcu za registracijo, ki zaključi postopek registracije uporabnika.

8. Internetni trgovec lahko zavrne registracijo v primerih, navedenih v odstavku 13.

9. S sklenitvijo sporazuma o e-storitvi izjavljam, da:
a) prebral sem, razumem in v celoti sprejemam pogoje storitve, navedene v teh pogojih in pogojih,
b) storitev uporabljam prostovoljno,
c) izpolnjujem zahteve uporabnika, navedene v teh pogojih,
d) vsi podatki, ki so navedeni v obrazcu za registracijo, so resnični, točni in pravilni, kolikor mi je znano in ne kršijo pravic tretjih oseb,
e) strinjam se s sklenitvijo sporazuma o spletnih storitvah,
f) strinjam se, da upravljavec internetne trgovine obdeluje, zbira, hrani, razkriva in briše moje osebne podatke v obsegu in na način, ki je potreben za zagotavljanje storitve, kot je določeno v teh pogojih,
g) soglašam z obdelavo, zbiranjem, shranjevanjem, shranjevanjem in brisanjem mojih osebnih podatkov s strani operaterja internetne trgovine za tržne in statistične namene,
h) strinjam se z obdelavo, zbiranjem, shranjevanjem, razkrivanjem in odstranjevanjem osebnih podatkov, ki jih upravlja internetni trg, za tržne raziskave in prilagajanje oglaševanja za izboljšanje splošne kakovosti storitev, ki jih zagotavlja operater internetne trgovine,
I) strinjam se s pošiljanjem informacij od Ponudnika internetnih storitev na naslov, naveden v obrazcu za registracijo, kot so sistemske informacije, poročila operaterjev internetne trgovine in obvestila o kakršnih koli težavah, spremembah ali prekinitvah na spletni strani trgovine
J) strinjam se s pošiljanjem komercialnih informacij (oglasov) od operaterja internetne trgovine na naslov, naveden v prijavnem obrazcu.

10. Uporabnik lahko kadarkoli odpove pogodbo za opravljanje elektronskih storitev.

11. Operater elektronskega poslovanja lahko prekine pogodbo o e-storitvi, če Uporabnik ni uporabljal spletne trgovine (tj. brez naročila ali sa neprijavil v uporabniški račun) v obdobju enega leta od zadnjega posla.

12. Odpoved pogodbe o opravljanju elektronskih storitev s strani ene ali obeh strani pomeni prekinitev dostopa do uporabniškega računa s strani uporabnika in posledično brisanje računa.

13. Operater elektronskega poslovanja lahko prekine pogodbo o e-storitvi, če:
a) namen registracije ali uporabe storitve je očitno v nasprotju s pravili in z delovanjem internetnega poslovanja,
b) je uporabnikova dejavnost neustrezna glede na trenutne moralne standarde, spodbuja nasilje ali kakršno koli kaznivo dejanje ali krši pravice tretjih oseb,
c) prejeto je bilo pravno obvestilo, da so podatki o registraciji ali podjetju neveljavni,
d) zanesljiv vir informacij je zagotovil opozorilo za razglasitev neveljavnih podatkov o registraciji ali je bila družba in uporabnik že obveščena o načrtovani prekinitvi / zavrnitvi registracije uporabniškega računa,
e) uporabnik pošlje neželene oglase po e-pošti,
f) uporabnik je očitno kršil ali dosledno kršil določbe teh pogojev poslovanja,
g) podatki, ki so jih posredovali uporabniki, so vzbudili dvome o njihovi pravilnosti ali veljavnosti, ki niso bili rešeni po telefonu ali elektronski pošti.

14. Pred prekinitvijo pogodbe o opravljanju elektronskih storitev in v primerih manjšega pomena lahko operater trajno ali začasno prekine uporabniški račun. Prekinitev uporabniškega računa uporabniku ne dovoljuje uporabe spletne trgovine, vključno z nakupovanjem. Uporabnik je obveščen o razlogih za prekinitev uporabniškega računa po elektronski pošti ali po telefonu. Če bodo ti razlogi odstranjeni, bo odločitev o prekinitvi uporabniškega računa odstranjena.

15. Operater transakcije obvesti o prekinitvi pogodbe o elektronski storitvi tako, da pošlje ustrezno obvestilo na elektronski naslov, ki je na voljo na uporabniškem računu. Prenehanje pogodbe bo trajno odstranilo uporabniški račun. Obvestilo o prekinitvi pogodbe s strani uporabnika se lahko pošlje na kontaktni e-poštni naslov, naveden na spletni strani (v razdelku Kontakt), ali z brisanjem lastnega uporabniškega računa.

16. Ponovna registracija po prekinitvi pogodbe s strani operaterja zahteva predhodno soglasje operaterja.

17. Prekinitev pogodbe s strani ene ali obeh strank ne bo vplivala na že sklenjene kupoprodajne pogodbe, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.

18. V primerih iz točk 11 in 13 se pogodba izteče 14 dni po odpovedi pogodbe.

§ 6. PRODAJNI POGOJI

1. Operater spletne trgovine prodaja izdelke, prikazane na spletni strani Sneakerstudio.

2. Prodajalec in kupec sta pogodbenici nakupne pogodbe prek spletne trgovine Sneakerstudio.

3. Pogodba o nakupu se lahko sklene bodisi med prodajalcem in registriranim uporabnikom (ki ima uporabniški račun) ali neregistriranim uporabnikom. Za vsak nakup od neregistriranih uporabniške nastavitve zahteva:
a) agotavljanje podatkov o registraciji, navedene v § 5 odst. 4 ali 6 (razen gesla)
b) prebrati, razumeti in sprejeti določbe iz teh pogojev.

4. Informacije o izdelkih, vključno s cenami, navedenimi na spletni strani spletne trgovine, ne predstavljajo ponudbe po Zakonu z dne 23. aprila 1964, čl. 66 § 1 Civilnega zakonika (Uradni list 1964, št. 16, točka 93, kakor je bil spremenjen, v nadaljevanju „civilni zakonik“). Vse informacije o izdelkih, ki so navedene na spletni strani, vključno s ceno, so le povabilo k nakupu, kot je navedeno v čl. 71 civilnega zakonika.

5. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila naredi materialne spremembe na spletni strani. Spremembe cen in prekinitev prodaje izdelkov ne vplivajo na dobavo že sprejetih naročil.

6. Pogodba o nakupu se oblikuje, ko naročnik ustvari naročilo in ga prodajalec sprejme s pridržki iz točk 10-12. Podrobnosti nakupne pogodbe so navedene v točkah 8-12.

7. Naročila preko spletne strani spletne trgovine je lahko proizvedejo 24 ur na dan, vse dni v letu. Naročila se obdelujejo med tednom, od ponedeljka do petka, od 10.00 do 15.00, razen ob praznikih.

8. Ustvarjanje naročila s spletno stranjo spletne trgovine je ponudba za nakup, kot je opisano v članku. 66 § 1 civilnega zakonika, ki je zavezujoč za 5 delovnih dni in vključuje naslednjo dejavnost:
a) izbiranje izdelkov na spletni strani spletne trgovine,
b) dodajanje v voziček,
c) izbiro načina plačila in dostave,
d) se prijavite v uporabniški račun, če je naročilo ustvaril registrirani uporabnik, razen če je že prijavljen,
e) zagotavljanje informacij iz odstavka 3, če je vrstni red ki ga ustvarja neregistriranih uporabnikov,
f) kliknite gumb "Naroči".

9. Prodajalec se odzove na naročilo v roku 5 delovnih dni tako, da pošlje e-mail na naslov, ki ga je navedel uporabnik, ali po telefonu na določeno telefonsko številko, da bi:
a) sprejem naročila (ponudbe); v tem primeru se nakupna pogodba ustvari na isti dan,
b) zavrnitev naročila (ponudbe); v tem primeru nakupna pogodba ne bo ustvarjena,
c) predlaganje sprememb (sestava nasprotne stranke); v tem primeru mora uporabnik sprejeti novo ponudbo pred sklenitvijo nakupne pogodbe.

10. Protiukrepi iz odstavka 9. (c) so lahko potrebni v pogojih, kot so: pomanjkanje naročenih izdelkov v skladišču ali dobavitelju, sprememba cene itd.

11. Protiukrepi iz odstavka 9. (c) zavezuje prodajalca za 2 dni; potem izgubi svojo veljavnost. Če Uporabnik to ponudbo sprejme v roku 2 dni, se pogodba o nakupu sklene pod pogoji nasprotne stranke.

12. Vse cene v spletni trgovini Sneakerstudio so v evrih (EUR) in vključujejo DDV. Ne vključujejo stroškov dostave, odvisno od države dostave, teže in dimenzij paketa.

13. Računi za DDV se izdajajo na zahtevo. Zahtevane podatke je treba navesti med registracijo ali v izpolnjenem obrazcu po nakupu.

14. Stik, ki ga ustvari predstavnik Prodajalca iz odstavka 10, omogoča tudi, da Kupec popravi nepravilno dane osebne podatke ali razreši vprašanja o naročanju. Kasnejše spremembe naročila so lahko problematične, saj je naročilo naknadno obdelano in proizvodi so morda že na poti za Kupcem. Prodajalec pa izjavlja, da je v vsakem trenutku pripravljen opraviti storitev za Kupca, vključno s trenutkom, ko je bila pogodba o nakupu že sklenjena, da lahko spremeni naslov za dostavo kot tudi v samem naročilu (dokler blago ne zapusti skladišče).

15. Prodajalec lahko kadar koli preveri podatke, ki jih posreduje uporabnik. Če podane informacije povzročijo kakršno koli dvoumnost s strani Prodajalca, ki ga ni bilo mogoče rešiti takoj po elektronski pošti ali po telefonu, si Prodajalec pridržuje pravico do odpovedi kupoprodajne pogodbe v 10 delovnih dneh po njegovi sklenitvi.

16. Kupec je obveščen o vsaki spremembi statusa naročila po elektronski pošti (naslov, naveden v prijavnici ali pri izdelavi naročila).

17. Prodajalec sodeluje z naslednjimi prodajalci: GLS To ne omejuje možnosti dobave blaga kupcu, če je kupec tudi izjavil, da je pripravljen kriti stroške dostave.

18. Naročila je treba oddati v 30 delovnih dneh od sklenitve nakupne pogodbe. Naročila, plačana vnaprej (z bančnim nakazilom, kreditno kartico ali elektronskim prenosom), so na voljo v 3 dneh od prejema plačila.

19. V primeru, da v skladišču ni na voljo nobenega ali vseh izdelkov, naročenih po pogodbi o nakupu, bo kupec nemudoma obvestil zastopnika prodajalca za rešitev problema in naročilo je bilo spremenjeno (delno opremljeno, odloženo, dokler je vse naročeno blago na zalogi ali preklicana).

§ 7. UMIK IZ JAVNEGA NAROČILA

1. V skladu z zakonom z dne 2. marca 2000 o varstvu nekaterih pravic potrošnikov in odgovornosti za škodo, ki jo povzroči nevarni proizvod (Uradni list št. 22, odstavek 271, kot je bil spremenjen), lahko potrošnik, ki je sklenil kupoprodajno pogodbo zunaj poslovnih kuponov, odstopiti od nakupne pogodbe s pisnim obvestilom in brez navedbe razlogov v 10 dneh po sklenitvi nakupne pogodbe. Rok 10 dni, v katerem lahko potrošnik odstopi od nakupne pogodbe, začne teči z dnem dostave blaga. V tem času se od potrošnika zahteva pisno obvestilo.

2. Pravica do odstopa od nakupa na daljavo ne velja za potrošnike v naslednjih primerih:
a) opravljanje storitev, če se je izvedba začela s soglasjem potrošnika pred iztekom roka iz člena 7 (1) zakona z dne 2. marca 2000 o varstvu nekaterih pravic potrošnikov in odgovornosti za škodo, ki jo povzroči nevarni proizvod (UL št. 22, bod 271, kakor je bil spremenjen),
b) pogodbe, ki se nanašajo na dobavo avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če so zlomili svojo prvotno embalažo
c) pogodbe, ki se nanašajo na opravljanje, kjer je cena ali plačilo odvisna izključno od nihanj na finančnem trgu,
d) zmogljivost z lastnostmi, ki jih je določil potrošnik v svojem naročilu ali neposredno povezan z njegovo osebo.

3. V primeru odstopa od nakupne pogodbe se pogodba šteje za neveljavno in je potrošnik oproščen vseh obveznosti. Blago, ki ga prejme potrošnik, se vrne na naslov trgovine, nepoškodovano in nespremenjeno, razen če je bila sprememba potrebna pri običajni uporabi v obdobju 14 dni. Prosimo, upoštevajte, da je treba naročilo vrniti v originalni kakovosti in količini, vključno z dodatki, priročniki, pogoji uporabe, dokumenti (z izjemo potrdila o prejemu) in originalno embalažo, tudi če so odstranjeni kot del običajne uporabe.

4. Prodajalec ne sprejema naročil, poslanih nazaj na prevzem.

§ 8. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIC

1. Upravljavec spletne trgovine bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo zagotovil, da bodo informacije na spletnem mestu Sneakerstudio pravilne in da bodo vse ponujene storitve na voljo brez težav.

2. Operater internetne trgovine si pridržuje pravico poseganja v tehnično strukturo uporabniškega računa za diagnosticiranje kakršnih koli težav, povezanih z delovanjem spletne trgovine.

3. Operater internetne trgovine si pridržuje pravico, da (za obdobje, ki ni daljše od 48 ur) začasno onemogoči določene funkcije spletne trgovine, da posodobi vsebino ali opravi vzdrževanje. V takih primerih bodo registrirani uporabniki vnaprej obveščeni.

4. V primeru spremembe podatkov, ki so posredovani ob registraciji, jih mora uporabnik takoj posodobiti.

5. Uporabnik mora prevzeti naročeno blago.

6. Uporabnik mora obdržati uporabniško ime in geslo za uporabniški račun na zaupen način, tako da ni dostopen nepooblaščenim osebam. Prepovedano je objavljati kakršne koli nezakonite vsebine prek spletne strani spletne trgovine.

§ 9. ODGOVORNOST

1. Operater internetne trgovine ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi opravljene storitve, razen če je bila povzročena z njeno napako.

2. Prodajalec ni odgovoren za kakršne koli napake, ki jih je Kupec naredil v naročilnici ali med registracijo, kar ima za posledico nepogodbo naročila.

3. Internetni operater ni odgovoren za nepooblaščen dostop do gesla uporabniškega računa.

§ 10. STROŠKI BLAGA

Za stranke Evropske unije (EU) vse cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Če ste kupec iz držav zunaj Evropske unije (EU), na primer: ZDA, Avstralija, Kitajska itd, boste morda morali plačati ustrezne prometni davek in carine. Lokalna vlada države določa pristojbine in tarife, ki se razlikujejo od države do države. Davki ali dajatve bodo naslednji znesek, ki se bo zaračunal ob dostavi naročila. Žal vam ne moremo dati natančnega zneska, ki vam ga bomo zaračunali. Potrditev naročila prikazuje samo stroške, ki jih zaračunavamo. Za več informacij se obrnite na lokalno upravo

§ 11. PLAČILNI POGOJI

1. Kupec lahko izbira med naslednjimi načini plačila:
a) plačilo vnaprej na račun Prodajalca,
b) plačilo s kreditno kartico
c) plačilo preko PayPala.

2. Številka predplačniškega računa bo poslana na e-poštni naslov, ki ga bo določil Kupec (v naročilu).

3. Sistem za preverjanje pristnosti PolPay kreditne kartice ponuja možnost plačila iz celega sveta. To je edini tovrstni sistem na Poljskem, ki preverja nakupe, plačane s karticami Visa, MasterCard in Maestro. Postopek plačila je naslednji: Kupec / Plačnik izbere izdelek ali storitev na spletni strani spletne trgovine in izbere način spletnega prenosa kot način plačila. Nato se preusmeri na spletno mesto Polpay.biz.pl, ki vsebuje poseben obrazec, zavarovan s SSL 128, kjer bo kupec navedel številko vaše kreditne kartice. Celoten postopek overjanja je nekaj sekund, sledi pa mu ustrezna potrditev plačila, ena za plačnika in druga za sistem prodajalca.

§ 12. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

1. Upravljavec podatkov je podjetje: Fashion Trends Group Sp. z o.o. Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, Poljska, naslov: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, Poljska

2. Osebni podatki naročnika bodo obdelani za namene:

a) pošiljanje in izvrševanje naročila prek spletne trgovine

b) prejemanje in obravnavanje pritožb

c) obveščanje o pritožbah, ponudbah ali promocijah izdelkov, ki jih ponuja elektronsko poslovanje, zlasti pri pripravi biltena

d) vodenje korespondence s strankami

e) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz davčnih in računovodskih predpisov,

f) avtomatsko profiliranje.

3. Zagotavljanje osebnih podatkov strankam je obveznost, ki izhaja iz nakupne pogodbe pred njeno sklenitvijo (člen 6 (1) (f) Uredbe GDPR). Nanaša se na osebne podatke, ki so navedeni na obrazcu med registracijo uporabniškega računa, izdelavo naročil, sklenitev kupoprodajne pogodbe in naročnino na bilten, in je pogoj za izvedbo nakupne pogodbe. Za druge namene se lahko osebni podatki obdelujejo na podlagi: (a) prostovoljnega izražanja soglasja uporabnika (npr. Za udeležbo na tekmovanjih) v skladu s členom 6; (1) a) Uredbe GDPR, (b) je veljavna določba zakonske obdelave potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, za katero je odgovoren upravljavec (npr. obračun kupoprodajnih pogodb, ki jih je sklenil upravitelj na podlagi davčnih ali računovodskih pravil), (c) druge namene, ki niso navedeni zgoraj, legitimni interesi, ki jih uresničuje upravitelj ali tretja oseba, zlasti izvrševanje terjatev v zvezi s stranko.

4. Prejemniki osebnih podatkov so subjekti, ki nam pomagajo pri zagotavljanju storitev z elektronskimi sredstvi in delujejo kot dobavitelji naročil, kot so subjekti, ki opravljajo plačilne storitve, kurirske storitve, posredniške storitve, logistični operaterji.

5. V skladu z Uredbo GDPR, ste upravičeni do:

- zahtevati dostop do osebnih podatkov,

- zahtevati, da se popravijo osebni podatki,

- zahtevati izbris osebnih podatkov,

- zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov,

- ugovarjanje obdelavi osebnih podatkov,

- za prenos podatkov.

6. Svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekinete. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave pod privolitvijo, preden je preklicana.

7. Imate pravico vložiti pritožbo prek nadzornega organa, tj. Generalni inšpektorat za varstvo osebnih podatkov..

8.Vaši osebni podatki se bodo preselili izven Evropskega gospodarskega prostora v družbo Google LLC na podlagi razumnih pravnih jamstev, ki so standardne pogodbene klavzule o varstvu podatkov, ki jih je odobrila Evropska komisija..

9. Vaši podatki bodo obdelani na avtomatiziran način (vključno s profiliranjem), vendar ne bodo imeli pravnih učinkov v zvezi z vami ali pomembnega vpliva na vaš položaj. Profiliranje vaših osebnih podatkov vključuje obdelavo vaših podatkov z uporabo teh podatkov za oceno vaših podatkov, zlasti za analizo ali napoved osebnih preferenc in interesov.

10. Vaši osebni podatki bodo shranjeni 5 let od datuma vročitve.

11. Upravljavec spletne trgovine shranjuje samo podatke, ki so potrebni za zagotavljanje najboljše kakovosti storitev.

12. Uporabnik se strinja, da bo svoje osebne podatke posredoval tretjim osebam v obsegu in na način, ki je potreben za zagotovitev storitve, kot je določeno v teh pogojih. To soglasje je potrebno za dovoljenje za oddajo naročila: osebni podatki se prenesejo v dostavno podjetje, poštne operaterje in kurirske družbe.

13. Uporabnik izjavlja, da so vsi podatki, vključeni v prijavnico, po našem najboljšem vedenju resnični, točni in pravilni in ne kršijo pravic tretjih oseb.

14. Uporabniška zbirka podatkov je pravno zaščitena. Uporabniški podatki so posebej zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom.

15. Upravljavec podatkov je ponudnik internetnih storitev Sneakerstudio, ki obdeluje osebne podatke uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov z dne 29. avgusta 1997 (prečiščeno besedilo Uradnega lista Evropske unije, št. 11, odstavek 926, kakor je bil spremenjen) in zakona o opravljanju storitev elektronskimi sredstvi z 18. julija 2002 (Uradni list 144, spremenjena točka 1204).

16. Upravljavec spletne trgovine lahko obdeluje naslednje podatke, ki določajo, kako uporabnik uporablja storitev (tj. uporabo podatkov):
a) oznake, ki identificirajo uporabnika,
b) oznake, ki označujejo konec telekomunikacijskega omrežja ali sistema IKT, ki ga uporablja uporabnik,
c) podatki, ki določa začetek, konec in obseg kakršne koli uporabe storitve,
d) podatke, ki določajo storitev, ki jo uporablja uporabnik.

17. Operater e-trgovine ni odgovoren za netočnost podatkov, ki jih posredujejo uporabniki ali uporabniški podatki, ki so na voljo drugim uporabnikom. Operater e-trgovine teh podatkov ne more preveriti.

18. Operater internetne trgovine ne sme razkriti nobenih uporabniških podatkov tretjim osebam, razen v primerih, ki so potrebni za normalno delovanje spletne trgovine, ki jo uporabnik sprejme, in če to ne odredi pristojno sodišče. Upravljavec e-trgovine bo storil vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi, da bodo uporabniški podatki obdelani varno in v skladu s temi pogoji in pravili.

19. Upravljavec internetne trgovine jamči, da bo uporabnik lahko uveljavljal vse pravice po Zakonu o zasebnosti, vključno z dostopom do njegovih osebnih podatkov, in možnostjo urejanja, posodabljanja ali zahtevanja izbrisa.

20. Če želite zahtevati spremembo, posodobitev ali izbris osebnih podatkov, mora uporabnik navesti ime in priimek / ime podjetja po elektronski pošti.

21. Brisanje osebnih podatkov uporabnika iz sistema spletne trgovine pomeni preklic uporabniškega računa in prekinitev pogodbe.

22. Po brisanju uporabniškega računa lastnik internetne dejavnosti trajno odstrani vse uporabniške podatke, zato bo vsaka obdelava uporabniških podatkov ustavljena. Skrbnik si pridržuje pravico, da takšne podatke shrani v času, ko je uporabnik dostopal do spletne strani, v primeru, da policija ali tožilec zahteva njegov / njen IP naslov, ali pa so podatki potrebni za poravnavo storitve, dokler storitev ni zagotovljena.

§ 13. IZJAVA

1. Zahtevek mora biti vložen (tudi če neupoštevanje zahteve ne razveljavi) z obrazcem zahtevka, ki vsebuje:
a) ime in priimek,
b) številko naročila,
c) opis napake v pogodbi,
d) datum nakupa,
e) datum in pogoje, v katerih je bila napaka odkrita,
f) količino zahtevanega blaga,
g) imena izdelkov.

2. Upoštevanje odstavka 2 bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje pritožbe.

3. Pritožbe se obravnavajo v roku 14 dni po dobavi. Če je blago nezdružljivo s pogodbo, se kupcu-potrošniku priznajo pravice, določene v Zakonu z dne 27. julija 2002 o posebnih pogojih za prodajo potrošnikov in o spremembah civilnega zakonika (Uradni list Evropske unije št. 141, odstavek 1176 s spremembami).

§ 14. KONČNE DOLOČBE

1. Vse zadeve, ki niso obravnavane v teh pogojih, urejajo veljavni zakoni poljske zakonodaje.

2. V primeru kakršnih koli sporov v zvezi s kupno pogodbo, podpisano pod temi pogoji, morajo stranke dokazati svojo pripravljenost, da jih rešijo sporazumno.

3. Če stranke ne morejo rešiti problema na način iz odstavka 2, je pristojno sodišče pristojno v kraju, kjer ima družba svoj sedež in ena od strank ni Potrošnik.

4. Operater internetne trgovine si pridržuje pravico do spremembe pogojev. Registrirani uporabniki bodo obveščeni o vsaki spremembi 14 dni pred uvedbo. Spremembe veljajo po obvestilu o odpovedi.

5. Če so nekatere določbe teh pogojev v neskladju z določbami zakonodaje o varstvu potrošnikov, postanejo takšne določbe v teh pogojih neveljavne in se namesto tega uporabljajo ustrezne določbe zakonov.

6. Ti poslovni pogoji nikakor ne omejujejo pravic potrošnika po zakonu. V primerih, ko so določbe teh pogojev nezakonite, se uporabljajo ustrezne določbe poljske zakonodaje.

Če izberete "Sprejemam", SneakerStudio dovolite uporabo piškotkov, slikovnih pik, oznak in podobnih tehnologij. Te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vaši napravi in brskalniku, za sledenje vaše dejavnosti v tržne in funkcionalne namene, na primer prikazovanje prilagojenih oglasov in izboljšanje delovanja spletnega mesta. SneakerStudio lahko te podatke posreduje tretjim osebam - vključno z oglaševalskimi partnerji na družbenih medijih, kot so Google, Facebook in Instagram - v marketinške namene. Če želite pridobiti več informacij in razumeti, kako in v katere namene uporabljamo vaše podatke (npr. zagotavljanje varnosti, upravljanje funkcije nakupovalne košarice in prijava), preberite naše obvestilo o zasebnosti (glejte razdelek Informacije o piškotkih).Poglej več
Close
pixel